Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» (αριθμός μελέτης 99/2021), συνολικού 249.870,97 χωρίς ΦΠΑ και 309.840,00€ με ΦΠΑ 24%.

Συστημικός Αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 140072

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού και το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ανακοινώνει την δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δεκατριών (13) ατόμων για τη καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο μας, συνέχεια της αριθμ.10401/6.8.2021 ανακοίνωσης.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο που περιέχει:

  1. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης
  2. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης (4,5 ωρών)
  3. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης (3,5 ωρών)
  4. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης ( 3 ωρών)

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης  ανακοινώνει την δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δεκατριών (13) ατόμων για τη καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο μας, συνέχεια της αριθμ.10401/6.8.2021 ανακοίνωσης.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο που περιέχει:

  1. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης  (6,5 ωρών)
  2. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης  (4,5 ωρών)
  3. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης (3,5 ωρών)
  4. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης ( 3 ωρών)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό μοριοδότησης .
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων  κατά των ανωτέρω πινάκων ξεκινά στις 23.8.2021 και λήγει στις 24.8.2021

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ξυλοκάστρου (2ου τμήματος)
Συνημμένα μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Κοινοποιείται η Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Δείτε συνημμένα την Προκήρυξη και την Aίτηση - Yπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης διακηρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής, για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχηµάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στις 14-7-2021.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη :

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», προϋπολογισμού 56.392,17€ χωρίς ΦΠΑ 24% και με ΦΠΑ 69.926,29€ (αριθμός μελέτης 4/2021).

Το έργο έχει ως αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων στις κοινότητες Μάννας, Μ.Σ. Τρικάλων, Ρίζας, Α.Σ. Τρικάλων, Ζεμενού, Δενδρού, Θροφαρίου, Εβροστίνης-Ροζενών, Καλλιθέας και κατασκευή τεχνικών για την παροχέτευση των ομβρίων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προφορών ορίζεται η Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ω: 10.00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της μελέτης και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης», προϋπολογισμού 32.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 39.680,00€ με ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 36/2021).

Πληροφορίες: Κ. Μάρκελλος, τηλ. 2743 360 217, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/5/2021, ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία:

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Τα τεύχη της μελέτης και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή επισυνάπτονται

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 59.662,07€ χωρίς ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 3/2021).

Η μελέτη προβλέπει επισκευές-συντηρήσεις σε ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους της κοινότητας Ξυλοκάστρου και Συκιάς, που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 25-5-2021, Τρίτη και ώρα 10:00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της διακήρυξης και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 40.291,37€ χωρίς ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 28/2021).

Η μελέτη προβλέπει εργασίες ανάπλασης του υφιστάμενου φθαρμένου πεζοδρομίου βόρεια της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (παραλιακό πεζοδρόμιο) στις κοινότητες Στομίου, Σαραντάπηχου (οικισμός Σαρανταπηχιωτίκων) και Λυγιάς.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 24-5-2021 και ώρα 10:00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών του διαγωνισμού και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 10

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης