Έτος 2020 Αρχείο

Έτος 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1-2020 ΑΔΑ: 68ΕΑΟΕ1Ρ-3ΧΒ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: 13.11.20
 • Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2020 ΑΔΑ: ΨΗΘ5ΟΕ1Ρ-1ΑΥ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση (Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017 του Ο.Α.Ε.Δ.), για την πρόσληψη ενός (1) ανέργου (Α.Μ.Ε.Α.) με ειδικότητα: Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθώς κ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2020 ΑΔΑ: ΩΗΟ4ΟΕ1Ρ-4Μ0

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2020 ΑΔΑ: Ω81ΜΟΕ1Ρ-ΨΨΜ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι.ΔΟ.Χ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΚΕΞΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16-2020 ΑΔΑ: ΨΗΙΨΟΕ1Ρ-4ΑΞ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 17-2020 ΑΔΑ: Ψ4ΝΤΟΕ1Ρ-ΝΕΟ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΞΕ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18-2020 ΑΔΑ: ΩΝΔ7ΟΕ1Ρ-ΣΒΨ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19-2020 ΑΔΑ: ΩΩΦΔΟΕ1Ρ-386

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2-2020 ΑΔΑ: ΨΟΚΕΟΕ1Ρ-ΕΨ9

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: 13.11.20
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21-2020 ΑΔΑ: ΩΛ8ΩΟΕ1Ρ-ΡΣ9

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22-2020 ΑΔΑ: ΩΑ4ΓΟΕ1Ρ-3Σ1

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΞΕ 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3-2020 ΑΔΑ: 6Ι9ΗΟΕ1Ρ-ΛΞΘ

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: 13.11.20
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4-2020

Έτος 2020 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης