Έτος 2017 Αρχείο

Έτος 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1 ΑΔΑ: 9Ο7ΘΟΕ1Ρ-ΚΝ4

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικ.έτος 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 10 ΑΔΑ: ΨΛΨ7ΟΕ1Ρ-ΖΝΤ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Προγρ. ΒΣΣ+ΚΔΑΠ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11 ΑΔΑ: ΨΓΧ0ΟΕ1Ρ-ΣΛΖ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12 ΑΔΑ: Ω4ΠΦΟΕ1Ρ-9Ο2

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13 ΑΔΑ: ΩΛΓ1ΟΕ1Ρ-ΝΡΤ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ –ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14 ΑΔΑ: ΨΚ8ΗΟΕ1Ρ-ΜΣΒ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15 ΑΔΑ: 739ΚΟΕ1Ρ-7ΝΑ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΠΙΤΡΠΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16 ΑΔΑ: 7ΜΖΟΟΕ1Ρ-Ξ8Λ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17 ΑΔΑ: ΨΘΙΠΟΕ1Ρ-ΣΓΚ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 23 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ EΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18 ΑΔΑ: ΩΩΡ60Ε1Ρ-ΣΓΚ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 23 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΒΣΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19 ΑΔΑ: 7ΦΦΓΟΕ1Ρ-Υ4Τ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 23 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «EΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2 ΑΔΑ: 96Η0ΟΕ1Ρ-6ΘΦ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20 ΑΔΑ: ΩΠΞ9ΟΕ1Ρ-ΔΓΨ

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 23 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «EΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΣΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21 ΑΔΑ: 7ΟΠΑΟΕ1Ρ-ΑΙ5

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 23 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «EΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23 ΑΔΑ: 6ΣΧΦΟΕ1Ρ-ΙΣ7

Έτος 2017 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΞΕ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης