Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
Δήμαρχος

Τακτικά Μέλη

1.Μαστέλλου –Βασιλάκη Γεωργία (Γιόλα) του Δημητρίου
2.Ανδρικόπουλος Ηλίας του Ανδρέα
3.Μπρακούλιας Θεοφάνης του Βασιλείου
4.Καραβάς Σπυρίδων του  Βασιλείου

Αναπληρωματικά Μέλη

1.Καραβάς Ανδρέας του Γεωργίου,
2.Δουβής Δημήτριος του Κων/νου
3.Αγγελίδης Απόστολος του Περιάνδρου
4.Γκιόκας  Γεώργιος του Κων/νου