Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 7η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Παράδοση – παραλαβή στο νέο Δ.Σ. του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Διάφορα Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΒΣΣ» & «Διάφορα Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΔΑΠ».
 3. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Συγκρότηση σε σώμα.
 2. Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου.
 3. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και για υπογραφή συμφωνητικών – συμβάσεων και εξουσιοδότηση μελών για δικαίωμα υπογραφής και εγκυρότητας των τραπεζικών συναλλαγών και επιταγών.
 4. Ορισμός Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών.
 5. Ορισμός εκκαθαριστή αποστολής στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) για την πληρωμή των αμοιβών του προσωπικού.
 6. Περί ανάθεσης στον Πρόεδρο της Επιχείρησης της αρμοδιότητας για απευθείας αναθέσεις εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών μέχρι τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 7. Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. στο προσωπικό της μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης».
 8. Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. στο προσωπικό του «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου».
 9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και δέσμευση πίστωσης για «Δαπάνες Μεταφορικών Μέσων Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας» στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2015 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Την 4η του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'), με θέματα:

 1. Κατάρτιση και Ψήφιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά Φαρμακείου ΒΣΣ».
 3. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Ηλεκτρ. Υπολογιστές & Ηλεκτρ. Συγκροτήματα».
 4. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Λοιπός Εξοπλισμός».
 5. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Γραφική Ύλη & Λοιπά Υλικά».
 6. Αποδοχή αίτησης για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδών Κοινωνικής Εργασίας στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Την 10η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1.     Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
 2.     Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Αγορές Βιβλίων (ΚΔΑΠ)».
 3.     Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Εκδηλώσεων – Επιδείξεων ΚΔΑΠ».
 4.     Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».
 5.     Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα».
 6.     Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 για τη χρηματοδότηση των δομών «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου (Α’ Βάρδια)» και «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου (Β’ Βάρδια)» στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1551/2-7-2014 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 Την 3η του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 2. Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
 3. Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες Μετακίνησης – Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (Προγρ. ΒΣΣ + ΚΔΑΠ)».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. 

          ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 8η του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'), με θέματα:

 1. Σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ειδικού Δημιουργικής Απασχόλησης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Ηλεκτρονικούς Υπολ. & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα»
 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Αγορές Βιβλίων (ΚΔΑΠ)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 17η του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'), με θέματα:

 1. Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 2. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 17η του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
 3. Παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών των υπ’ αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ-5138 & ΚΗΥ-5140 οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 4. Ορισμός εκκαθαριστή αποστολής στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) για την πληρωμή των αμοιβών του προσωπικού.
 5. Σύνταξη προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης και επιλογής.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Την 13η του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
 2. Ορισμός Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών.
 3. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 5. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
 6. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
 7. Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου παζαριού από το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.                                                                                           

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με μοναδικό θέμα:

1.    Ψήφιση  Προϋπολογισμού έτους 2014.

2.    Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

   ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 4

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης