Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Την αριθ. 40/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26-5-2019/2-6-2019.

6. Το από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας της δημοτικής αρχής.

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης απαρτίζεται από δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

8.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και της παρ. 3ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.

9.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ανανεωτική Συνεργασία» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, με θητεία ενός (1) έτους, αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

  Τον κ. Αναστάσιο Λόντο του Κωνσταντίνου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοίκησης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εμπορίου – Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:

· Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:

· Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

· την εποπτεία του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού του Δήμου,

· την έκδοση των πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου,

· τη χορήγηση αδειών του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού του Δήμου.

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και συγκεκριμένα:

· τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

· την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

· την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

· την έκδοση αποφάσεων σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

· τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,

· τη χορήγηση αδειών υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων

· την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,

· τις λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,

· την έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίμων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

· τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,

· την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.

Επίσης, του μεταβιβάζονται καθ΄ύλην οι κάτωθι αρμοδιότητες:

· Οι αδελφοποιήσεις του Δήμου και οι σχετικές με αυτές δράσεις.

  • Η λειτουργία των ΚΕΠ,

· Η διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

· Η τουριστική προβολή του Δήμου και οι σχετικές με αυτήν δράσεις

· Η λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια,

· Η λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών,

· Η χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Τον κ. Σπυρίδωνα Αποστολόπουλο του Βασιλείου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Ποιότητας Ζωής - Αγροτικής Ανάπτυξης – Ενέργειας –Έρευνας & Τεχνολογίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Την ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ, την εποπτεία, ευθύνη καθώς και τη χορήγηση αδειών του προσωπικού του Τμήματος Καθαριότητας και του Τμήματος Περιβάλλοντος - Πρασίνου της Τ.Υ. Δήμου.

2. Υπεύθυνος θεμάτων του πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας),

3. υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης, οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας,

4. υπεύθυνος θεμάτων που αφορούν το φυσικό, δασικό περιβάλλον, τις δημοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκοτόπους, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και των ακτών, θεμάτων ποιότητας ζωής και άρδευσης,

5. την εποπτεία και ευθύνη της μαρίνας Ξυλοκάστρου και του αλιευτικού καταφυγίου στα Μαύρα Λιθάρια

6. τη διαχείριση του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» και

7. την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου.

Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Την κα Αγγελική (Ελίνα) Μενούνου του Νικολάου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής – Πολιτισμού – Παιδείας & Αθλητισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. To γενικό συντονισμό και την εποπτεία της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» και ΔΗΚΕΞΕ)και άλλους φορείς.

2. To γενικό συντονισμό και την εποπτεία των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές, ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης», ΔΗΚΕΞΕ) και άλλους φορείς.

3. Το γενικό συντονισμό και την εποπτεία του τομέα της Παιδείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου.

3. Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις (πλην χώρων και αιθουσών των οποίων η παραχώρηση αποτελεί αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή επιτροπών του Δήμου).

4. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

5. Το συντονισμό και εποπτεία των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων που λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου.

Την υπογραφή εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 Β. Ορίζει την κατωτέρω δημοτική σύμβουλο της παράταξης «Ανανεωτική Συνεργασία» ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, με θητεία ενός (1) έτους, αρχομένη από 1-10-2019 και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Την κα Γεωργία (Γιόλα) Μαστέλλου – Βασιλάκη του Δημητρίου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνικών Έργων – Μελετών & Συντήρησης Υποδομών, Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών, Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού) και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης) και συγκεκριμένα:

· Την εποπτεία και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου που υπάγονται σε αυτήν βάσει του Ο.Ε.Υ., πλην των Τμημάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου κ. Σπ. Αποστολόπουλου,

· Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,

· την εποπτεία και ευθύνη του τεχνικού προσωπικού του Δήμου (πλην του προσωπικού καθαριότητας, περιβάλλοντος & πρασίνου),

· τη χορήγηση αδειών στο τεχνικό προσωπικό (πλην του προσωπικού καθαριότητας, περιβάλλοντος & πρασίνου),

Επίσης της μεταβιβάζονται καθ΄ύλην οι κάτωθι αρμοδιότητες:

2. Ο σχεδιασμός, εφαρμογή και εποπτεία θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία για δε τη Δ.Ε. Ξυλοκάστρου με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Πρασίνου, για δε τη Δ.Ε. Ευρωστίνης με τον εκάστοτε ορισμένο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο και

3. Η χορήγηση αδειών και η τέλεση πολιτικών γάμων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την ανωτέρω αρμοδιότητα θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος.

Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών και την έκδοση αποφάσεων, που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

 Γ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Γεωργία Μαστέλλου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτής, τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο και Γεωργία Μαστέλλου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 563/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτ. ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 88 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 – Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 40/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26-5-2019/2-6-2019.

4. Το από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας.

5. Την αριθ. 562/2019 απόφασή του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων.

6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

7. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε δημοτικό σύμβουλο, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία – παρακολούθηση του έργου του Δήμου στη Δ.Ε. Ευρωστίνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τον κ. Ανδρέα Καραβά του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό των κάτωθι δράσεων του Δήμου στη Δ.Ε. Ευρωστίνης:

1. Της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ευρωστίνης,

2. Της παρακολούθησης – συντονισμού της εξέλιξης των έργων/υπηρεσιών, που εκτελούνται στη ανωτέρω Δ.Ε., συνεπικουρώντας τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο

3. Της εποπτείας των τομέων καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος και πρασίνου στην ανωτέρω Δ.Ε., συνεπικουρώντας τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο

4. Της μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του πάσης φύσεως εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δ.Ε. και τη λειτουργία της αποθήκης,

5. Της συνεργασίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων της ανωτέρω Δ.Ε. για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες,

6. Της εποπτείας θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, συνεπικουρώντας τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο και

7. Της υπογραφής με εξουσιοδότηση Δημάρχου εγγράφων, βεβαιώσεων κ.λ.π. που εκδίδονται από τις υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Ευρωστίνης (πλην πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας τα οποία εκδίδονται από την έδρα του Δήμου).

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης